رئیس شورای شهر گفت: درخصوص فیش حقوقی منتشر شده، این فیش مرتبط با سال قبل بوده اما متأسفانه وقتی خبری منتشر می شود تأثیر بد خود را می گذارد و باید پاسخ روشنی داده شود….

رئیس شورای شهر گفت: درخصوص فیش حقوقی منتشر شده، این فیش مرتبط با سال قبل بوده اما متأسفانه وقتی خبری منتشر می شود تأثیر بد خود را می گذارد و باید پاسخ روشنی داده شود.