رئیس شورای شهر تهران از شب گذشته به دلیل فشار کاری و انجام آزمایشات پزشکی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد.

رئیس شورای شهر تهران از شب گذشته به دلیل فشار کاری و انجام آزمایشات پزشکی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد.