مهدی چمران پس از یک هفته در صحن شورای شهر حضور یافت.

مهدی چمران پس از یک هفته در صحن شورای شهر حضور یافت.