از امروز بانک ها اطلاعات قراداد وام را به متقاضیان ارائه کنند.

از امروز بانک ها اطلاعات قراداد وام را به متقاضیان ارائه کنند.