کارشناس و فعال حوزه مسکن از طراحی ابزار جدیدی برای اولین بار در کشور، تحت عنوان اوراق سلف موازی استاندارد مسکن برای خانه دار شدن خبر می دهد.

کارشناس و فعال حوزه مسکن از طراحی ابزار جدیدی برای اولین بار در کشور، تحت عنوان اوراق سلف موازی استاندارد مسکن برای خانه دار شدن خبر می دهد.