متهم به جرم خود اعتراف کرد و گفت که در یک لحظه عصبانیت با چاقو ضرباتی به شاکی زده و قصد نابینا کردن آن مرد را نداشته است. او نیز در دادگاه محاکمه و به قصاص کوری چشم محکوم شد….

متهم به جرم خود اعتراف کرد و گفت که در یک لحظه عصبانیت با چاقو ضرباتی به شاکی زده و قصد نابینا کردن آن مرد را نداشته است. او نیز در دادگاه محاکمه و به قصاص کوری چشم محکوم شد.