درگیری‎های نظامی میان دو گروه دولت وفاق ملی لیبی و هواداران خلیفه حفتر و تن ندادن به ترک مخاصمه منجر شده که چشم انداز این کشور همچنان مبهم به نظر برسد….

درگیری‎های نظامی میان دو گروه دولت وفاق ملی لیبی و هواداران خلیفه حفتر و تن ندادن به ترک مخاصمه منجر شده که چشم انداز این کشور همچنان مبهم به نظر برسد.