شرایط نوسانی بازارها و از دست رفتن ارزش پول ملی، چشم اندازی نگران کننده از آینده را به نمایش گذاشته است.

شرایط نوسانی بازارها و از دست رفتن ارزش پول ملی، چشم اندازی نگران کننده از آینده را به نمایش گذاشته است.