باتوجه به ادامه روند خشکسالی‌ها، کاهش چشمگیر نزولات آسمانی در سال آبی جاری و برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های آب زیرزمینی بسیاری از منابع آبی به‌ویژه در مناطق روستایی خشک شده است و آب شرب مورد نیاز از طریق تانکر به مردم روستا می‌رسد….

باتوجه به ادامه روند خشکسالی‌ها، کاهش چشمگیر نزولات آسمانی در سال آبی جاری و برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های آب زیرزمینی بسیاری از منابع آبی به‌ویژه در مناطق روستایی خشک شده است و آب شرب مورد نیاز از طریق تانکر به مردم روستا می‌رسد.