شبکیه چشم می تواند راهی برای تشخیص ابتدایی بیماری آلزایمر باشد.

شبکیه چشم می تواند راهی برای تشخیص ابتدایی بیماری آلزایمر باشد.