عادت ماهانه اثرات بسیاری بر تمام حالات روحی و شرایط جسمی دارد. نوسانات خلقی، احساس افسردگی و درد‌های مختلف بدن، همه ناشی از چرخه قاعدگی می‌تواند باشد. اما چیزی که تقریبا اکثریت خانم‌ها در این دوره تجربه‌اش می‌کنند، تاثیرات بالقوه آن بر پوست است….

عادت ماهانه اثرات بسیاری بر تمام حالات روحی و شرایط جسمی دارد. نوسانات خلقی، احساس افسردگی و درد‌های مختلف بدن، همه ناشی از چرخه قاعدگی می‌تواند باشد. اما چیزی که تقریبا اکثریت خانم‌ها در این دوره تجربه‌اش می‌کنند، تاثیرات بالقوه آن بر پوست است.