این روزها حال مردم کشورم خوب نیست و نزدیک به دوسال از شیوع بیماری ویروسی بنام کرونا با انواع مختلف میگذرد با وجود توصیه های فراوانی که از سوی وزارت بهداشت گرفته تا تک تک کادر درمان مبنی بر رعایت پروتکلهای بهداشتی می دهند اما انگار گوش کسی بدهکار نیست….

این روزها حال مردم کشورم خوب نیست و نزدیک به دوسال از شیوع بیماری ویروسی بنام کرونا با انواع مختلف میگذرد با وجود توصیه های فراوانی که از سوی وزارت بهداشت گرفته تا تک تک کادر درمان مبنی بر رعایت پروتکلهای بهداشتی می دهند اما انگار گوش کسی بدهکار نیست.