معماری و فضای سبز شهری یکی از دلایل افزایش یا کاهش جمعیت گونه های جانوری است .

معماری و فضای سبز شهری یکی از دلایل افزایش یا کاهش جمعیت گونه های جانوری است .