پیری یک سرنوشت اجتناب‌ناپذیر برای همه موجودات زنده است و بسیاری از دانشمندان سعی دارند با کشف کردن عوامل مؤثر، این فرآیند را معکوس کنند. اکنون یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که آسیب رسیدن به DNA ممکن است عامل اصلی بروز پیری باشد….

پیری یک سرنوشت اجتناب‌ناپذیر برای همه موجودات زنده است و بسیاری از دانشمندان سعی دارند با کشف کردن عوامل مؤثر، این فرآیند را معکوس کنند. اکنون یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که آسیب رسیدن به DNA ممکن است عامل اصلی بروز پیری باشد.