به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری شرکت‌های هواپیمایی برای حفظ سلامت مسافران پذیرایی از پروازهای داخلی را حذف کرده اند.

به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری شرکت‌های هواپیمایی برای حفظ سلامت مسافران پذیرایی از پروازهای داخلی را حذف کرده اند.