شبیه سازی انسان یکی از ایده‌هایی است که به نظر می‌رسد بشر بسیار بدان نزدیک شده است، اما برخی دانشمندان نیز باور دارند که این امر نه از لحاظ علمی و نه اخلاقی قابلیت اجرا ندارد….

شبیه سازی انسان یکی از ایده‌هایی است که به نظر می‌رسد بشر بسیار بدان نزدیک شده است، اما برخی دانشمندان نیز باور دارند که این امر نه از لحاظ علمی و نه اخلاقی قابلیت اجرا ندارد.