علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی بار دیگر در مرکز توجه‌ها قرار گرفته است. این‌بار او با پولادگر، معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان درگیری لفظی پیدا کرده است….

علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی بار دیگر در مرکز توجه‌ها قرار گرفته است. این‌بار او با پولادگر، معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان درگیری لفظی پیدا کرده است.