نظامیان خارجی برای شرکت در مسابقات ارتش های جهان به اصفهان رفته بودند.

نظامیان خارجی برای شرکت در مسابقات ارتش های جهان به اصفهان رفته بودند.