مسجد جامع عباسی که از آن با عنوان مسجد امام نیز یاد می‌کنند، شاهکار معماری، کاشی‌کاری و نجاری قرن یازدهم هجری است که بسیاری این اثر را چکیده یک‌هزار سال تلاش هنری برای مسجدسازی در ایران می‌دانند. مسجد امام اصفهان، ۱۵ دی ماه ۱۳۱۰ به‌شماره ۱۰۷ در فهرست آ…

مسجد جامع عباسی که از آن با عنوان مسجد امام نیز یاد می‌کنند، شاهکار معماری، کاشی‌کاری و نجاری قرن یازدهم هجری است که بسیاری این اثر را چکیده یک‌هزار سال تلاش هنری برای مسجدسازی در ایران می‌دانند. مسجد امام اصفهان، ۱۵ دی ماه ۱۳۱۰ به‌شماره ۱۰۷ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و همراه با میدان نقش‌جهان در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد.