این اولین‌باری نیست که جریان رسانه‌های فارسی از برخی رویداد‌های داخل ایران چشم می‌پوشند همین چند روز پیش هم در جریان غرق‌شدن خانواده ایران‌نژاد در کانال مانش بحث رویکرد رسانه‌های ایران مورد نقد واقع شد. این ازدست‌دادن سوژه‌های روز ایران از سوی رسانه‌ها…

این اولین‌باری نیست که جریان رسانه‌های فارسی از برخی رویداد‌های داخل ایران چشم می‌پوشند همین چند روز پیش هم در جریان غرق‌شدن خانواده ایران‌نژاد در کانال مانش بحث رویکرد رسانه‌های ایران مورد نقد واقع شد. این ازدست‌دادن سوژه‌های روز ایران از سوی رسانه‌های ایران موجب شد تا با علی‌اکبر قاضی‌زاده، استاد ارتباطات، به گفتگو بنشینیم تا نظر او را در‌این‌باره بدانیم.