بر اساس احادیثی از اهل بیت (ع) ماه رمضان مزرعه آخرت و عید فطر به قیامت شباهت دارد.

بر اساس احادیثی از اهل بیت (ع) ماه رمضان مزرعه آخرت و عید فطر به قیامت شباهت دارد.