هر روز که می‌گذشت، عصبی‌تر می‌شد. جوش‌های چرکین روی صورتش گرچه یک اتفاق عادی به نظر می‌رسید اما درمان نکردن آن‌ها، چهره‌اش را مانند یک کارزار بد از جدال پوست و جوش‌ها جلوه می‌داد. همین مسئله او را از گعده‌ها و دورهمی‌های دوستان و همکارانش دور کرده بود….

هر روز که می‌گذشت، عصبی‌تر می‌شد. جوش‌های چرکین روی صورتش گرچه یک اتفاق عادی به نظر می‌رسید اما درمان نکردن آن‌ها، چهره‌اش را مانند یک کارزار بد از جدال پوست و جوش‌ها جلوه می‌داد. همین مسئله او را از گعده‌ها و دورهمی‌های دوستان و همکارانش دور کرده بود.