در لایو شهرزاد مدیری رخ داد.

در لایو شهرزاد مدیری رخ داد.