ارزهای دیجیتال دنیایی به شدت جذاب و البته بسیار پر ریسک دارند، به طوری که قیمت‌ها در آن به صورت لحظه‌ای و ساعتی در تغییر هستند.

ارزهای دیجیتال دنیایی به شدت جذاب و البته بسیار پر ریسک دارند، به طوری که قیمت‌ها در آن به صورت لحظه‌ای و ساعتی در تغییر هستند.