روز گذشته نشست خبری دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور، با حضور خبرنگاران در پاستور برگزار شد.

روز گذشته نشست خبری دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور، با حضور خبرنگاران در پاستور برگزار شد.