با آنکه مذاکرات برجام در وین هنوز به سرانجام نرسیده است اما قیمت ارز در بازار هیجانی روندی صعودی را می پیماید و در حال رسیدن به قیمت تاریخی ۳۰ هزار تومان است….

با آنکه مذاکرات برجام در وین هنوز به سرانجام نرسیده است اما قیمت ارز در بازار هیجانی روندی صعودی را می پیماید و در حال رسیدن به قیمت تاریخی ۳۰ هزار تومان است.