بدون شک ایران و عربستان هر یک از آشتی با یکدیگر اهدافی را دنبال می‌کنند.

بدون شک ایران و عربستان هر یک از آشتی با یکدیگر اهدافی را دنبال می‌کنند.