برنامه دورهمى به رغم اعلام قبلى دیشب روى آنتن نرفت.

برنامه دورهمى به رغم اعلام قبلى دیشب روى آنتن نرفت.