نصرالله پورجوادی، استاد شاخص فلسفه چند پیشنهاد فلسفی برای آدم های معمولی دارد. او عنوان می کند که چرا باید اندک درک فلسفی داشت و بازگو می کند که سازنده اصلی دستگاه فلسفی چه عنصری است….

نصرالله پورجوادی، استاد شاخص فلسفه چند پیشنهاد فلسفی برای آدم های معمولی دارد. او عنوان می کند که چرا باید اندک درک فلسفی داشت و بازگو می کند که سازنده اصلی دستگاه فلسفی چه عنصری است.