فاطمی امین سقف وزارت صمت در دولت رئیسی است، چنانچه محمد مخبر سقف معاون اولی است. به جای فاطمی امین یک نیروی دانشگاهی نخواهد نشست و جای محمد مخبر را کسی مثل مرحوم حسن حبیبی نمی‌گیرد….

فاطمی امین سقف وزارت صمت در دولت رئیسی است، چنانچه محمد مخبر سقف معاون اولی است. به جای فاطمی امین یک نیروی دانشگاهی نخواهد نشست و جای محمد مخبر را کسی مثل مرحوم حسن حبیبی نمی‌گیرد.