انتخابات روز یکشنبه ترکیه یک لحظه کلیدی نه تنها برای خود این کشور بلکه برای همسایگان اروپایی آن است.

انتخابات روز یکشنبه ترکیه یک لحظه کلیدی نه تنها برای خود این کشور بلکه برای همسایگان اروپایی آن است.