محور چالوس از جنوب به شمال به دلیل تخلیه بار ترافیکی یک طرفه شده است.

محور چالوس از جنوب به شمال به دلیل تخلیه بار ترافیکی یک طرفه شده است.