مسعود شفقی با توجه به تحصیلات خود در رشته مهندسی و نیز مدیریت استراتژیک ، در راستای تجاری سازی اختراعات و ابداعات به ثبت رسیده به نقش کلیدی استراتژی تجاری سازی اشاره داشتند. …

مسعود شفقی با توجه به تحصیلات خود در رشته مهندسی و نیز مدیریت استراتژیک ، در راستای تجاری سازی اختراعات و ابداعات به ثبت رسیده به نقش کلیدی استراتژی تجاری سازی اشاره داشتند.