تحولات سال‌های اخیر دلالت بر آن دارد که پایه‌های جهان تک‌قطبی در به شدت در حال سست شدن است.

تحولات سال‌های اخیر دلالت بر آن دارد که پایه‌های جهان تک‌قطبی در به شدت در حال سست شدن است.