تنگ زیرین ساعت شنی چهارساله دولت رئیسی نشان می‌دهد که هفت درصد از زمانی که وی فرصت دارد برنامه‌ها و وعده‌هایش را عملی، راهبردهای خود را برای حل مشکلات موجود ارائه و میزان پیشرفت آن را شفاف کند گذشته است….

تنگ زیرین ساعت شنی چهارساله دولت رئیسی نشان می‌دهد که هفت درصد از زمانی که وی فرصت دارد برنامه‌ها و وعده‌هایش را عملی، راهبردهای خود را برای حل مشکلات موجود ارائه و میزان پیشرفت آن را شفاف کند گذشته است.