رییس شبکه بیماری‌های ویروسی ایران گفت: جهش‌های کرونا توجیه کننده میزان بالای مرگ و میر در کشور نیست و به استثنای جهش‌های قبلی که در چین رخ داد و سپس به ایران و اروپا انتقال یافت، تاکنون جهش‌های جدید و بیماری زایی بیشتر این ویروس گزارش نشده است….

رییس شبکه بیماری‌های ویروسی ایران گفت: جهش‌های کرونا توجیه کننده میزان بالای مرگ و میر در کشور نیست و به استثنای جهش‌های قبلی که در چین رخ داد و سپس به ایران و اروپا انتقال یافت، تاکنون جهش‌های جدید و بیماری زایی بیشتر این ویروس گزارش نشده است.