رییس شورای اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد: اقدامات نظامی جمهوری آذربایجان باید فورا متوقف شود.

رییس شورای اتحادیه اروپا امروز اعلام کرد: اقدامات نظامی جمهوری آذربایجان باید فورا متوقف شود.