باشگاه چادرملو که عنوان قهرمانی نیم فصل لیگ شمشیربازی بانوان در دو اسلحه اپه و فلوره را به خود اختصاص داده بود در پایان دور رفت رقابت های اسلحه سابر نیز به این عنوان دست یافت….

باشگاه چادرملو که عنوان قهرمانی نیم فصل لیگ شمشیربازی بانوان در دو اسلحه اپه و فلوره را به خود اختصاص داده بود در پایان دور رفت رقابت های اسلحه سابر نیز به این عنوان دست یافت.