برنامه «چتر نجات» این هفته به موضوع چاپلوسی می پردازد.

برنامه «چتر نجات» این هفته به موضوع چاپلوسی می پردازد.