پ.ک.ک مسئولیت انفجار خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه را برعهده گرفت.

پ.ک.ک مسئولیت انفجار خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه را برعهده گرفت.