تیم بسکتبال پلیمر خلیج فارس مقابل میزبانش، باران پُل، به پیروزی رسید.

تیم بسکتبال پلیمر خلیج فارس مقابل میزبانش، باران پُل، به پیروزی رسید.