امیر ارسلان مطهری پس از تکمیل فرایند ریکاوری خود به تمرینات استقلال بازگشت.

امیر ارسلان مطهری پس از تکمیل فرایند ریکاوری خود به تمرینات استقلال بازگشت.