مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به حواشی اخیر شرکت هفت تپه و اعلام بی نیازی مدیرعامل شرکت از فعالیت چند کارگر، گفت: شکایت کارگران ممنوع الورود به کارخانه از سوی اداره کار شهرستان شوش دنبال و مورد بررسی قرار خواهد گرفت….

مدیرکل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی خوزستان با اشاره به حواشی اخیر شرکت هفت تپه و اعلام بی نیازی مدیرعامل شرکت از فعالیت چند کارگر، گفت: شکایت کارگران ممنوع الورود به کارخانه از سوی اداره کار شهرستان شوش دنبال و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.