پیکر سرباز شهید ایرانی در میان گلها در ۱۰۰ کیلومتری جنوب بصره دو روز مانده به عید نوروز پیدا شده است.

پیکر سرباز شهید ایرانی در میان گلها در ۱۰۰ کیلومتری جنوب بصره دو روز مانده به عید نوروز پیدا شده است.