یک مقام دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی از احتمال آمادگی پیونگ‌یا‌ ای خود خبر داد.

یک مقام دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی از احتمال آمادگی پیونگ‌یا‌ ای خود خبر داد.