رکنا: معاون وزیر بهداشت گفت: بدون مهندسی فرهنگی، جمعیت به یک موضوع اپوزیسیونی تبدیل می‌شود و برای جلوگیری از آسیب لازم است که پیوست‌های جمعیتی در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شود….

رکنا: معاون وزیر بهداشت گفت: بدون مهندسی فرهنگی، جمعیت به یک موضوع اپوزیسیونی تبدیل می‌شود و برای جلوگیری از آسیب لازم است که پیوست‌های جمعیتی در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها لحاظ شود.