گردو چندلر یکی از ارقام خارجی پرفروش و پربار می‌باشد. شما باغداران عزیز با خرید نهال گردو چندلر یکی از بهترین گردو‌های دنیا را پرورش می‌دهید. در سال‌های متوالی نهال گردو چندلر به خاطر پربار زود بازده بودن محبوبیت زیادی در میان باغداران پیدا کرده است….

گردو چندلر یکی از ارقام خارجی پرفروش و پربار می‌باشد. شما باغداران عزیز با خرید نهال گردو چندلر یکی از بهترین گردو‌های دنیا را پرورش می‌دهید. در سال‌های متوالی نهال گردو چندلر به خاطر پربار زود بازده بودن محبوبیت زیادی در میان باغداران پیدا کرده است.