پیش بینی وضعیت آب و هوای استان تهران تا پنجشنبه
پیش بینی وضعیت آب و هوای استان تهران تا پنجشنبه

 شهریاریها : پیش بینی آب و هوای استان تهران تا روز 5شنبه دما پیش بینی زمان پیش بینی وضعیت باد سرعت وزش باد جهت باد 22° بارانی سه شنبه ۱۳:۳۰ نسیم ملایم 3m/s جنوب-جنوب غربی 19° بارانی سه شنبه ۱۹:۳۰ نسیم ملایم 2m/s غرب-جنوب غربی 15° بارانی چهارشنبه ۰۱:۳۰ نسیم ملایم 2m/s شمال-شمال شرقی 16° […]

weather شهریاریها : پیش بینی آب و هوای استان تهران تا روز 5شنبه

دماپیش بینیزمان پیش بینیوضعیت بادسرعت وزش بادجهت باد
22°بارانیسه شنبه ۱۳:۳۰نسیم ملایم3m/sجنوب-جنوب غربی
19°بارانیسه شنبه ۱۹:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
15°بارانیچهارشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
16°صافچهارشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم3m/sشمال شرقی
24°احتمال بارشچهارشنبه ۱۳:۳۰باد خفیف1m/sجنوب-جنوب غربی
22°صافچهارشنبه ۱۹:۳۰باد خفیف1m/sشرق-شمال شرقی
16°صافپنجشنبه ۰۱:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال شرقی
17°صافپنجشنبه ۰۷:۳۰نسیم ملایم2m/sشمال-شمال شرقی
23°صافپنجشنبه ۱۰:۳۰نسیم ملایم2m/sغرب-جنوب غربی
24°نیمه ابریپنجشنبه ۱۶:۳۰نسیم ملایم4m/sغرب-جنوب غربی