اقتصادنیوز: اگر رفتار بیماری کرونا در سال جاری در اولین ماه پاییز، از آمار ثبت شده در موقعیت مشابه سال گذشته خود پیروی کند ممکن است تعداد فوتی‌ها تا فراتر از سطح روزانه هزار و 500 نفر نیز ارتقا یابد….

اقتصادنیوز: اگر رفتار بیماری کرونا در سال جاری در اولین ماه پاییز، از آمار ثبت شده در موقعیت مشابه سال گذشته خود پیروی کند ممکن است تعداد فوتی‌ها تا فراتر از سطح روزانه هزار و 500 نفر نیز ارتقا یابد.