به نظر می رسد در شرایط کنونی نیز روز انتهایی سال، محل برخورد عرضه بازارساز با تقاضای معامله گران احتیاطی باشد و دشوار است که زور یکی بر دیگری بچربد، همانطور که روز شنبه نیز خبری از غلبه هیچ کدام بر یکدیگر نبود….

به نظر می رسد در شرایط کنونی نیز روز انتهایی سال، محل برخورد عرضه بازارساز با تقاضای معامله گران احتیاطی باشد و دشوار است که زور یکی بر دیگری بچربد، همانطور که روز شنبه نیز خبری از غلبه هیچ کدام بر یکدیگر نبود.